Individuální lekce Angličtiny online/osobní

500 

Zahrnuje všechny úrovně angličtiny pro děti i dospělé. Konverzace v angličtině od roku 2004. Online nebo osobní velmi zajímavé lekce angličtiny. Každý student dostane individuální lekce, Nějakou dobu nedoporučujeme skupinové lekce. Jakmile vy nebo vaše dítě/Vy dokážete dobře mluvit, můžete se připojit k jakékoli skupině nebo navštívit cizí zemi a zjistit, co jste se s námi naučili.

 

Category:

Description

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou posluchač, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Shahid Mahmood- Jazyková Škola Conversation Center, IČO 60898671, se sídlem náměstí Sítná 3113, 27201 Kladno , dále škola. Všeobecná ustanovení

  • Učitel – Shahid Mahmood (email: info@conversation.cz), Kontakt: +420 604 413 141
  • Místo konání osobně- Jazyková škola -Shahid Mahmood- náměstí Sítná 3113,27201 Kladno (prvním patře , atrium Hotelu Kladno)
  • Online- Microsoft Teams, Skype, Whats app videohovor
  • Každá lekce trvá 60min.

  a) Přihlášením do kurzu získává posluchač právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat.

  b) Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášením se zájemce zavazuje k úhradě kurzovné předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající měsíčnímu kurzovnému podle aktuálního ceníku.

  c) Posluchač se zavazuje prokázat se při zahájení výuky a na požádání i později v průběhu kurzu platnou přihláškou. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.

  d) U prezenčních kurzů může být v případě zásahu vyšší moci a/nebo vyhlášení mimořádných obecně závazných opatření výuka na nezbytně nutnou dobu převedena z prezenční do online distanční formy.

  e) Obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy pro veřejnost pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

  Platební podmínky

  a) Kurzovné je splatné v školy (Jazyková škola- Shahid Mahmood) hotově či platební kartou, nebo vybranými benefitními. Platba je možná bezhotovostně dle faktury. Kurzovné musí být uhrazeno v den splatnosti faktury, nejpozději však v den zahájení výuky.

  Záruční a stornovací podmínky

  Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši. O zrušení plánovaného kurzu škola student uvědomí nejpozději 48 hodin před plánovaným zahájením kurzu.

  Neuskuteční-li se z podnětu školy část lekcí, má student nárok na odpovídající posun ukončení kurzu či náhradní lekci v jiném termínu. Lekce, na které se student nedostaví, nejsou nijak nahrazovány.

  Uhrazené kurzovné se nevrací. Student má právo na převedení kurzovného do jiného kurzu pro veřejnost.