Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Shahid Mahmood- Jazyková Škola Conversation Center,
IČO 60898671,
se sídlem náměstí Sítná 3113, 27201 Kladno


call 604413141

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou posluchač, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Shahid Mahmood- Jazyková Škola Conversation Center, IČO 60898671, se sídlem náměstí Sítná 3113, 27201 Kladno , dále škola.

Všeobecná ustanovení

a) Přihlášením do kurzu získává posluchač právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat.

b) Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášením se zájemce zavazuje k úhradě kurzovné předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající měsíčnímu kurzovnému podle aktuálního ceníku.

c) Posluchač se zavazuje prokázat se při zahájení výuky a na požádání i později v průběhu kurzu platnou přihláškou. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.

d) U prezenčních kurzů může být v případě zásahu vyšší moci a/nebo vyhlášení mimořádných obecně závazných opatření výuka na nezbytně nutnou dobu převedena z prezenční do online distanční formy.

e) Obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy pro veřejnost pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

Platební podmínky

a) Kurzovné je splatné v školy (Jazyková škola- Shahid Mahmood) hotově či platební kartou, nebo vybranými benefitními. Platba je možná bezhotovostně dle faktury. Kurzovné musí být uhrazeno v den splatnosti faktury, nejpozději však v den zahájení výuky.

Záruční a stornovací podmínky

Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši. O zrušení plánovaného kurzu škola student uvědomí nejpozději 48 hodin před plánovaným zahájením kurzu.

Neuskuteční-li se z podnětu školy část lekcí, má student nárok na odpovídající posun ukončení kurzu či náhradní lekci v jiném termínu. Lekce, na které se student nedostaví, nejsou nijak nahrazovány.

Vrácení peněz do 14 dnů,  po 14 dnů uhrazené kurzovné se nevrací. Student má právo na převedení kurzovného do jiného kurzu pro veřejnost.